BIO-INDUSTRY

ul. Grobelna 5/412, Chojnice   biuro@bio-industry.pl   + 48 660 000 427

    fb linkedIN

 

Biogazownie

Usługi dla Biogazowni

 1. PLANOWANIE, BUDOWA I MODERNIZACJA BIOGAZOWNI


Planowanie:

 • Opracowanie koncepcji biznesowych i technologicznych dla nowych i istniejących biogazowni w oparciu  m.in. o dostępność i rodzaj surowców, plany wykorzystania energii elektrycznej i ciepła, istniejącą infrastrukturę oraz możliwości zagospodarowania pozostałości fermentacyjnych.
 • Ocena rentowności oraz analizy SWOT gotowych projektów biogazowych.
 • Organizacja wyjazdów studyjnych do funkcjonujących biogazowni połączonych z prezentacją rozwiązań technologicznych.
 • Dobór rozwiązań technologicznych dostosowanych do konkretnego projektu.
 • Analiza ofert i umów dotyczących zakupu maszyn i urządzeń do biogazowni pod kątem zabezpieczenia interesów inwestora oraz doradztwo z zakresie wyboru optymalnych rozwiązań pod względem technologicznym i kosztowym.


Uzyskanie decyzji administracyjnych oraz dokumentacja projektowa

 • Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
 • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku MPZP.
 • Uzyskanie warunków przyłączeniowych do sieci.
 • Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami.
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę.


Przygotowanie projektów do aukcji

 • Przygotowanie projektu do aukcji w tym: procedura prekwalifikacji, deklaracje, obliczenie maksymalnej oraz jednostkowej pomocy publicznej; rekomendacje dotyczące wolumenu energii przeznaczonej do aukcji.
 • Kompleksowe przygotowanie oferty aukcji dla inwestora.
 • Ocena rentowności dla projektów z dopłatą aukcyjną oraz w systemie wsparcia feed in tariff (FIT) i feed in premium (FIP).


Rozruch technologiczny/biologiczny i dokumentacja odbiorowa

 • Przeprowadzenie rozruchu biologicznego biogazowni do osiągnięcia pełnej mocy instalacji.
 • Rejestracja biogazowni w KOWR/Koncesja Prezesa URE.
 • Wsparcie dla klienta w zakresie sprawnego oddania do użytkowania biogazowni.
 • Uzyskanie zezwolenia na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów.
 • Opracowanie zgłoszenia emisyjnego dla biogazowni o zainstalowanej  mocy cieplnej > 1 MW.
 • Uzyskiwanie zatwierdzenia dla działalności biogazowni stosującej substraty pochodzenia zwierzęcego (UPPZ kat. 2 i 3) przez Inspekcję Weterynaryjną.


2. EKSPLOATACJA BIOGAZOWNI


Kompleksowa obsługa biotechnologiczna

 • Opiniowanie przydatności substratów/odpadów do wykorzystania w biogazowni pod względem: technologicznym, formalno-prawnym oraz ekonomicznym.
 • Kompleksowe badania: substratów, masy fermentacyjnej, pozostałości fermentacyjnych.
 • Okresowa ocena działania biogazowni podczas, której na miejscu kontrolowane są kluczowe parametry procesu fermentacji metanowej (m.in. pomiary: pH, FOS/TAC, skład biogazu oraz suchej masy).
 • Organizacja stanowiska laboratoryjnego do wykonywania oznaczeń najważniejszych parametrów procesowych w instalacji biogazowej.
 • Opracowanie harmonogramów badań dostosowanych do indywidualnych potrzeb danej biogazowni.
 • Opracowanie optymalnych mieszanin substratów oraz ich bieżąca aktualizacja dostosowana do bieżącej sytuacji w biogazowni.
 • Rozruch biologiczny biogazowni lub poszczególnych zbiorników fermentacyjnych po przeciążeniu procesu fermentacji wynikającym z remontów lub konserwacji.
 • Kompleksowa analiza danych produkcyjnych wraz z wytycznymi dla personelu biogazowni, jakie działania podjąć w celu przywrócenia stabilności procesu produkcyjnego.


Optymalizacja procesu produkcyjnego w biogazowni obejmująca:

 • Poprawę wydajności i stabilności produkcji biogazu i energii,
 • Ograniczenie kosztów operacyjnych,
 • Organizacja pracy w zakładzie – optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich i materiałowych,
 • BHP i p. poż.,
 • Działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uzyskanie/aktualizacja decyzji administracyjnych  w zakresie, który pozwala na elastyczną działalność biogazowni,
 • Opracowanie systemu raportowania parametrów produkcyjnych,
 • Opracowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych, list kontrolnych oraz harmonogramów prac eksploatacyjnych i serwisowych dla obsługi.


Praktyczne szkolenia dla obsługi biogazowni w zakresie prawidłowej eksploatacji oraz utrzymania w ruchu biogazowni

 • Substraty – właściwości fiz.-chem., dobór, zasady łączenia substratów.
 • Proces fermentacji metanowej oraz kontrola jego przebiegu, wczesne wykrywanie nieprawidłowości.
 • Technologia – punkty krytyczne.
 • Dobre praktyki w zakresie eksploatacji biogazowni.
 • KPI – co i jak kontrolować w biogazowni aby wydajnie i tanio funkcjonowała.


Audyty biogazowni w celu identyfikacji obszarów wymagających poprawy

 • Organizacja pracy, wiedza personelu na temat działania biogazowni.
 • BHP i p.poż.
 • Dokumentacja zakładowa, rejestracja danych, obowiązujące procedury.
 • Kompletność decyzji administracyjnych, prowadzona sprawozdawczość na zewnątrz organizacji.
 • Stan techniczny i prawidłowość działania maszyn i urządzeń w biogazowni.    
 • Rozwiązania technologiczne w biogazowni wymagające poprawy lub modernizacji.


Obsługa administracyjna biogazowni

 • Wszystkie wymagane pozwolenia i decyzje oraz sprawozdania związane z ochroną środowiska.
 • Sprawozdawczość do organów administracji publicznej.
 • Obsługa kontroli prowadzonych przez organy administracji państwowej.
 • Opracowanie wniosku o uznanie pozostałości fermentacyjnych jako produktu ubocznego przez Urząd Marszałkowski.
 • Uzyskanie pozwolenia z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie do obrotu pozostałości fermentacyjnych jako nawozu organicznego albo środka wspomagającego uprawę roślin.


Opracowanie i wdrożenie systemu HACCP w biogazowni

 • Opracowanie wniosku o zatwierdzenie biogazowni.
 • Opracowanie dokumentacji HACCP w oparciu o: standardową metodę przetwarzania, alternatywną metodę przetwarzania, metodę mieszaną tj. standardową i alternatywną równocześnie.
 • Opracowanie zestawu procedur zgodnie w wymogami rozporządzeń UE nr 1069/2009 r. oraz 142/2011 r.
 • Przeprowadzenie walidacji procesu fermentacji – w przypadku zastosowania alternatywnej metody przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) w biogazowni przy współpracy z renomowanym ośrodkiem naukowo-badawczym, który zrealizował szereg tego typu ekspertyz na rzecz biogazowni w Polsce.
 • Opracowanie programu zwalczania szkodników.
 • Pełne wsparcie dla klienta w kontaktach i ustaleniach z Inspekcją Weterynaryjną związanych z procesem zatwierdzenia zakładu.


W przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.haccp-biogazownia.pl, na której dowiecie się Państwo więcej na temat wymogów formalnych i technicznych jakie musi spełniać biogazownia przetwarzająca uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego.Biogazownie


00Zdjecie nr 4 usugi biogazownie
20150908 094021 20 web
DSC 0626 143 web
DSC 1107 145 web
DSC 1108 146 web
DSC 6050 2 149 web

Wróć do listy
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jeżeli nie znaleźliście w niej interesującego
Was tematu, pomimo to zapraszamy do złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.