BIO-INDUSTRY

ul. Grobelna 5/412, Chojnice   biuro@bio-industry.pl   + 48 660 000 427

    fb linkedIN

 

Ochrona środowiska

Biogazownie jako zakłady pozyskiwania energii w procesie fermentacji odpadów rolniczych, organicznych, zwierzęcych oraz z osadu biologicznego ścieków, stanowią coraz ważniejsze ogniwo w prężnie rozwijającym się sektorze OZE (przyp. Odnawialne Źródła Energii). Choć instalacje służą do produkowania tzw. zielonej energii, ich powstanie, eksploatacja oraz sąsiedztwo wymaga przeprowadzania na etapie inwestycji rzetelnej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskania szeregu zgłoszeń i  zezwoleń w tym prowadzenia systematycznej sprawozdawczości.

 

Dla naszych klientów oferujemy komplementarne usługi w zakresie ochrony środowiska obejmujące opracowanie kart informacyjnych przedsięwzięcia (tzw. KIP), raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz inwentaryzacji przyrodniczych, które stanowią podstawę przy ubieganiu się o wydanie decyzji środowiskowej dla biogazowni. Przygotujemy i reprezentujemy naszych klientów podczas odbiorów nowobudowanych instalacji przez WIOŚ.

 

Na etapie eksploatacji biogazowni opracowujemy wnioski: o rejestrację w bazie BDO,  zgłoszenia emisyjne, pozwolenia na: wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów w biogazowni oraz decyzje na odzysk pofermentu w procesie R10. Przy większej skali działalności uzyskujemy również pozwolenia zintegrowane dla biogazowni.

 

Reprezentujemy naszych klientów i pośredniczymy przypadku konieczności kontaktu z organami ochrony środowiska oraz prowadzimy pełną sprawozdawczość zgodnie z obowiązującym prawem m.in. w zakresie: raportów KOBIZE, naliczenie opłat za korzystanie ze środowiska czy sporządzaniu  sprawozdań z gospodarki odpadami.  Dla klientów, którzy chcą zweryfikować zgodność działalności ich biogazowni z wymaganiami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami oferujemy przeprowadzenie audytu środowiskowego podczas, którego określamy obszary wymagające poprawy.

 

Usługi w zakresie Ochrony Środowiska


W trakcie planowana inwestycji:

 • Karta informacji przedsięwzięcia.
 • Raporty o oddziaływaniu na środowisko.
 • Inwentaryzacje przyrodnicze.


W trakcie eksploatacji

 • Wnioski o pozwolenia zintegrowane dla przedsiębiorstw z branży rolnej i rolno-spożywczej (biogazownie, fermy chowu trzody chlewnej i drobiu, mieszalnie pasz, ubojnie, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego).
 • Raporty początkowe lub analizy ryzyka dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego (wymóg transpozycji dyrektywy IED 2010/75/UE do prawa ochrony środowiska).
 • Wnioski o pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
 • Zgłoszenia emisyjne w trybie art. 152 Prawa ochrony środowiska dla instalacji niewymagających pozwoleń emisyjnych.
 • Pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie gromadzenie odpadów, prowadzenie ewidencji odpadów.
 • Sporządzanie raportów rocznych do KOBIZE i PRTR.
 • Opracowanie rocznych sprawozdań o ilościach wytwarzanych i przetwarzanych odpadów do Urzędu Marszałkowskiego.
 • Opracowanie wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat z tytułu eksploatacji instalacji np. ferm, biogazowni i innych zakładów.
 • Przygotowanie instalacji do kontroli i reprezentacja podmiotu przed Organem kontrolnym WIOŚ.
 • Stała obsługa abonamentowa, w zakres której wchodzi np.: prowadzenie ewidencji odpadów, raportów, prowadzenie monitoringu środowiska wynikającego z decyzji administracyjnych, sprawozdawczości do Organów ochrony środowiska, udział w kontrolach WIOŚ itp.


Ochrona środowiska


1280px Landwirtschaft um Aunkirchen 4 web
2013 06 20 12.34.09 16 web
Obraz1 239 web
PICT0373 376 web

Wróć do listy
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jeżeli nie znaleźliście w niej interesującego
Was tematu, pomimo to zapraszamy do złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.